VØL-skjema som hjelpemiddel

Et VØL-skjema er et hjelpemiddel for den videregående leseopplæringen i grunnskolen. Hovedtanken med dette skjemaet er at elevene skal reflektere over sin egen forkunnskap til et tema i for eksempel faglitteraturen. VØL er flott å kombinere sammen med BISON

VØL-skjemaet gjør elevene oppmerksom på det de kan fra før. Alle har en forforståelse for hva en tekst handler om. Baserer man seg kun på sin forforståelse uten å reflektere over hva man mener man vet om emnet, blir det samme som å basere sin oppfatning av verden rundt seg på fordommer. I dagens samfunn er det særdeles viktig at vi behandler kunnskap med et kritisk blikk. Skal vi stole på alle kildene vi finner på internett? Er det vi vet faktisk riktig? Har vi meninger om noe som baserer seg på misforståelser eller ren feilinformasjon? Det finnes alt for mange eksempler der voksne mennesker i dag har en formening om det de tror er fakta, men som faktisk er ren uvitenhet. Da er det viktig at lærer i skolen gir elevene et verktøy for å kunne reflektere og være kritisk.

Et VØL-skjema kan være med på å gi elevene verktøyet de trenger for å kunne være kritist, kunne reflektere og ikke godta alt basert på forforståelsen alene.

Et VØL-skjema som metode og hjelpemiddel for lesing av fagtekster er enkelt å bruke.

VØL-skjemaet ble opprinnelig utviklet av Donna Ogle i 1986 (K-W-L-A teaching model that develops active reading of expository text. The Reading Teacher, 39, 564-570)

VØL står for:

  • V – Hva VET jeg?
  • Ø – Hva ØNSKER jeg å lære?
  • L – Hva har jeg LÆRT?

De to første kolonnen: “Hva VET jeg?” og “Hva ØNSKER jeg å lære?” kan tas i plenum i klassen som en del av førlesingen av teksten. Læreren skriver inn forslagene fra elevene i første kolonne på datamaskinen (projektor) eller tavlen. Elevene for en oppfatning ikke bare av hva de selv mener og tror om emnet, men også hva de andre elevene mener de kan om emnet. Det gjør at alle elever reflekterer over hverandres svar og gjør seg opp en mening i forkant av teksten. Mange har klare formeninger om hva de ønsker å lære av teksten. Handler den om dinosaurer så er det helt sikkert mange som vil vite mer om Tyrannosaurus Rex. Etter lesing og bruk av for eksempel BISON som lesestrategi, fyller læreren ut “Hva har jeg LÆRT?” Alle elever får da innblikk i hva den enkelte har lært og videreutvikler sin egen lærdom ut fra dette med støtte og mediering fra læreren. 

Skjemaet kan selvfølgelig også brukes av elevene på egenhånd, men det er viktig at elevene lærer seg å bruke skjemaet grundig før de overlates til seg selv. Det fine med å bruke dette felles i klassen er at de får innblikk i de andre elevenes forforståelse, hva andre ønsker å lære (noe som kan gi idèer til elevene som ikke vet hva de vil lære) og til slutt hva andre lærte som de ikke visste fra før. Kobler man det de trodde de visste fra før, med det de har lært, så kan man enkelt ta livet av myter og misforståelser gjennom refleksjon og kritisk tenkning.

VØL-skjema kan du laste ned i vår ressursbank “Elevens verden”

Les om BISON som lesestrategi